Bir besin emülgatörünün sürdürülebilirliğe katkısı

“Sektörümüzün önündeki zorluk, sürekli büyüyen küresel nüfusa yüksek kaliteli hayvansal protein ve dengeli bir beslenme sağlamak. Üstelik bunu, bir yandan arazi kullanımını ve üretim etkinliğini optimize ederek bir yandan da kirlilik ve ekolojik ayak izi açısından her zamankinden daha düşük bir çıktıyla doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi en aza indirerek yapmak gerekiyor.”

Brecht Bruneel
Orffa Additives B.V.

Önemli miktarda sera gazı üreten ve makul olmayan seviyede yüksek karbon ayak izine sahip olan hayvancılık, sıklıkla kirliliğin başlıca nedeni olarak görülür. Bu nedenle, endüstrinin ayak izini azaltmak için çözümler bulmak çok önemlidir. Yeni yem katkı maddelerinin geliştirilmesi ve formüle edilmesi alanında lider bir şirket olan Orffa, bu amaca ulaşılmasına katkıda bulunan çözümler sunuyor.

YEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞARTI
Sektörümüzün önündeki zorluk, sürekli büyüyen küresel nüfusa yüksek kaliteli hayvansal protein ve dengeli bir beslenme sağlamak. Üstelik bunu, bir yandan arazi kullanımını ve üretim etkinliğini optimize ederek bir yandan da kirlilik ve ekolojik ayak izi açısından her zamankinden daha düşük bir çıktıyla doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi en aza indirerek yapmak gerekiyor. Tarih boyunca hayvansal üretim, insan gıdası üretiminin yan ürünlerini değerlendirmek amacıyla sanayileşmiştir. Bilimsel olarak belgelenmiş temellere dayanan, profesyonelleştirilmiş ve büyük ölçekli hayvansal protein üretiminin; üretim verimliliğini, ürün kalitesini ve hayvan refahını garanti ettiği, dolayısıyla hayvansal ürünlerin ayak izini en aza indirdiği ve doğal kirlilik çıktısını kontrol ettiği yaygın bir bilgidir.

Avrupa karma yem endüstrisi, şube kuruluşu FEFAC aracılığıyla Orffa’nın sürdürülebilirlik politikasına entegre ettiği beş temel hedefi vurgulayan bir yem sürdürülebilirlik tüzüğü yayınladı. Bu hedefler, Avrupa Yeşil Anlaşması ve küresel Paris İklim Anlaşması ile öngörüldüğü gibi tarımın geçişini sağlamak için gereklidir. FEFAC tüzüğünde; yem yoluyla iklime zararsız bir üretime katkıda bulunmak, iyileştirilmiş kaynak ve besin verimliliğine dayalı sürdürülebilir çözümler geliştirmek, bir besin emülgatörünün etkili olabileceği konular arasında listelenen ilk iki hedeftir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÇEVRE DOSTU BİR TARIM TAAHHÜDÜ
Orffa’nın ürünleri ve konseptleri, sera gazlarının azaltılmasına, endüstrinin ekolojik ayak izinin önemli ölçüde azaltılmasına, daha az yemle daha verimli hayvansal üretime ve daha dengeli protein beslemesi yoluyla azot kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Orffa ayrıca yemlerde ve içme sularında antibiyotik kullanımını azaltmak için çözümler sunuyor, hayvanların güvenliğini ve refahını ve fabrikadaki işçilerin güvenliğini sağlayan ürünler geliştiriyor.

BİR BESİN EMÜLSİFİYERİNİN İLK LCA’SI,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLANDIĞINI GÖSTERİYOR
Orffa’nın besin emülgatörünün (Excential Energy Plus) etlik piliç üretiminde çevresel ayak izi ni nasıl etkilediği, bir dizi bilimsel deneme temel alınarak ölçüldü (University of Lavras, Brezilya). Değerlendirmeyi, tarımla ilgili LCA sistematiğinin uygulanmasında lider bir firma olan Blonk Consultants gerçekleştirdi. LCA, bir ürün veya hizmetin ömrü ile ilişkili çevresel etkiyi hayat boyu değerlendirmeye yönelik bir teknik olarak biliniyor. Hesaplamalarda metodoloji olarak Avrupa Birliği Ürün Çevresel Ayak İzi (PEF) yönergeleri uygulandı.

Çalışmanın amacı, çeşitli çevresel etki kategorileri (karbon ayak izi, ötrofikasyon, asitlenme ve arazi kullanımı) göz önünde bulundurularak, besin emülgatörü içeren ve içermeyen enerjisi azaltılmış diyetlerle beslenen piliçlerin ayak izini değerlendirmekti.

Şekil 1: Sürdürülebilir bir besin emülgatörü ve onun enerjisi azaltılmış diyetlerde CO2 ayak izi üzerindeki etkisi

Elde edilen başlıca sonuçlar şunlar oldu:
– Uygulanan enerji azaltımaları (-40/-75 kcal/kg yem), yem maliyetinde 3 ila 6 USD/ton arasında tasarruf sağladı. Besleyici emülgatörün uygulanması, standart diyete (azaltılmamış) kıyasla benzer performansla sonuçlandı ve 4:1’lik bir yatırım getirisi elde edildi.

– Etlik piliçlerin karbon ayak izinin toplam etkisi açısından bu etki önemlidir. Besleyici emülgatör kullanımı, 0,12 kg CO2 eq./kg canlı ağırlık ile etlik piliç üretiminin karbon ayak izini azaltmaya imkan tanıdı (Şekil 1).

– Etlik piliç diyetinde besin emülgatörünün uygulanması asitlenmeyi ve ötrofikasyonu sırasıyla %2,3 ve %1,8; arazi kullanımını ise %1,9 oranında azalttı. Bu olumlu etkiler, daha düşük amonyak emisyonlarından ve diyetteki ham madde bileşimindeki değişikliklerden kaynaklanıyor.

Bu hesaplamayı pratikte uygulamak, yılda yaklaşık 100 milyon piliç üreten (kesim sırasında yaklaşık 2 kg ağırlığında) bir şirketin, piliç üretimi açısından karbon ayak izini her yıl için yaklaşık 20.000 ton veya 0.02 MegaTon CO2eq. azaltmasına imkan tanıyor!

Şekil 2: İyileştirilmiş emülsifikasyon iklim eylemine katkıda bulunur

Anlamlı bir değerlendirme yapmak gerekirse; Hollanda’da kabul edilen Paris İklim Anlaşması kapsamında yalnızca hayvancılık yoluyla 2030 yılına kadar yılda 1,20 MegaTonluk C02 eq. azaltımı sağlaması planlanıyor. Hollanda’da üretilen tüm piliçler bir besin emülgatörü ile beslenecek olsaydı, bu hedefin yaklaşık %10’u karşılanırdı (Şekil 2).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ EKONOMİK BİR FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEK
Bir besin emülgatörü, özellikle mide-bağırsak yolunda aktif olmak, enerjiyi ve besin sindirilebilirliğini verimli bir şekilde geliştirmek için tasarlanmıştır. Katkı maddesi, yem formülatörlerinin performansı etkilemeden enerjisi azaltılmış diyetleri yeniden formüle etmelerini ve üretmelerini sağlar. Bu, sadece daha sürdürülebilir bir yem üretimi ile sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik olarak daha ilginç bir üretim sağlar. Hayvansal üretimi daha sürdürülebilir kılmak, yem üreticileri ve çiftlik sahipleri için mutlaka ekonomik bir yük anlamına gelmez. Yeme bir besin emülgatörünün dahil edilmesinin her iki taraf için de kazanım anlamına geldiği görülmektedir.