Probiyotik maya ile ısı stresi altındaki hayvanların performansının korunması

Isı stresi altındaki hayvanların süt performansını korumaya yönelik beslenme stratejileri, rumen fonksiyonunu korurken diyet sindirimini optimize ederek besin kullanımını desteklemeye odaklanmalıdır. Bu bağlamda, rumene özgü S. cerevisiae CNCM I-1077 mayasının – hem besin sindirimini hem de rumen verimliliğini iyileştirdiği kanıtlanmıştır – süt üretimi üzerindeki ısı stresinin yükünü etkili bir şekilde hafiflettiği ve geviş getirme davranışını iyileştirdiği görülmüştür.

Aurélien Piron
Teknik Müdür – Ruminantlar
Lallemand Animal Nutrition

Isı stresi artık kuzeyden güneye hem süt hem de et sığırları için iyi bilinen bir sorundur. Hem süt hem de et veriminin azalmasıyla bağlantılı büyük bir finansal etkiye sahip olmasının yanı sıra, hayvan sağlığı ve doğurganlığı üzerinde de daha uzun vadeli bir etkiye sahiptir. Rumen sindirimi değiştiricileri olarak kullanılan probiyotiklerin veya canlı mayaların, ısı stresinin süt performansı ve rumen sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olmada etkili olduğu kanıtlamıştır. Journal of Dairy Science’da (Perdomo ve diğerleri, 2020) yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada; rumene özgü bir maya olan Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077’nin bu tür zorlu koşullar altında rumen pH’ından, fermantasyon profillerinden ve beslenme davranışından yararlanma yeteneğiyle ilgili olumlu etkilerine atıfta bulunulmuştur.

Isı stresi sırasında ne olur?
Sıcaklık nem indeksi arttığında (süt ineklerinde 68’in ve besi sığırlarında 72’nin üzerinde), vücut sıcaklığını düzenlemek için solunum hızı artar. Bakım enerjisine olan gereksinim de artar. Sindirim tarafından üretilen vücut ısısını sınırlamak için hayvanlar yem alımını azaltacak, yemek için günün daha serin saatlerini seçecek ve bu da geviş getirme faaliyetini etkileyecektir.
Beslenme davranışındaki ve geviş getirmedeki bu değişiklikler, rumen içinde rumen pH’ını ve mikroflora aktivitesini etkileyecektir. Subakut rumen asidoz riski artacak; bu da sakatlığa, sıvı dışkıya, süt hayvanlarında düşük süt üretimine, sığırlarda agresif davranışa ve daha fazlasına yol açacaktır.
Sonuç olarak, alım üzerindeki doğrudan etki ve rumen ortamı üzerindeki dolaylı etki yoluyla, hayvan performansı olumsuz etkilenecektir;
• Daha düşük besleme verimliliği,
• Süt hayvancılığında daha düşük süt verimi ve süt yağı protein oranı,
• Besicilikte daha düşük büyüme oranı,
• Kötü yem verimliliği.

ISI STRESİ, RUMEN FONKSİYONU VE BESLEME DAVRANIŞINI ETKİLİYOR
Sıcak ve nemli iklimlerde süt üretiminde karşılaşılan birçok zorluktan biri, ısı stresine maruz kaldıklarında ineklerin süt veriminin düşmesidir. Isı stresi ayrıca rumen için bazı zorluklara işaret eder ve Sub Akut Ruminal Asidoz (SARA) riskinde artışa yol açar (kutulu metine bakınız).

İYİLEŞTİRİLMİŞ RUMEN VERİMLİLİĞİ VE STRESLİ ŞARTLAR ALTINDA BESLEMEHayvanların süt performansını ısı stresi altında korumaya yönelik beslenme stratejileri, rumen fonksiyonunu korurken diyet sindirimini optimize ederek besin kullanımını desteklemeye odaklanmalıdır. Bu bağlamda, rumene özgü S. cerevisiae CNCM I-1077 mayasının – hem besin sindirimini hem de rumen verimliliğini iyileştirdiği kanıtlanmıştır – süt üretimi üzerindeki ısı stresinin yükünü etkili bir şekilde hafiflettiği ve geviş getirme davranışını iyileştirdiği zaten görülmüştür (Fustini ve diğerleri, 2013). Perdomo ve diğerleri (2020) tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, yakından bağlantılı iki parametre olan canlı mayanın rumen fermantasyon profilleri ve besleme davranışı üzerindeki faydalarını daha açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu, daha iyi yem verimliliği olarak ortaya çıkmaktadır.

Deneme, %40 mısır silajı, %10 yonca samanı ve 240g/baş/gün sodyum bikarbonat içeren konsantre ile beslenmiş laktasyondaki Holstein inekler üzerinde yürütülmüştür. Deneme sırasında ortalama günlük sıcaklık-nem indeksi (THI) 81 ve en düşük nokta 75 olmuştur; bu yine de yüksek ısı stresi koşullarına eşdeğer bir orandır.

İneklere, ya stresli koşullar için önerilen dozda 20X109 CFU/inek/gün (LEVUCELL SC) S. cerevisiae CNCM I-1077 verilmiş ya da hiçbir ek (Kontrol grubu) verilmemiştir.

Canlı maya takviyesi, besleme davranışının iyileşmesini sağlamıştır:
• Artan çiğneme aktivitesi (Şekil 1)
• Geviş getirme nöbetleri arasında azaltılmış süre ile iyileştirilmiş geviş getirme davranışı

Şekil 1: Canlı maya takviyesinin süt ineklerinin ortalama çiğneme süresi üzerindeki etkisi (P<0,10) (Perdomo ve diğerleri, 2020’den uyarlanmıştır, test edilen iki farklı doz arasında bir takviye rejiminin sonuçları)

Genel olarak, çiğneme ve geviş getirme için daha uzun süre harcanmasının, rumen işlevi üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur ve rumen sağlığının korunmasına yardımcı olmuştur.

Çiğneme ve geviş getirme, tükürük üretiminin artmasına, dolayısıyla daha yüksek rumen pH’ına (canlı maya ile ortalama +0,34 pH birimi) ve SARA risklerinin azalmasına dönüşen daha yüksek tampon etkisine katkıda bulunabilir (Şekil 2).

Bu aynı zamanda kandaki inflamasyon biyobelirteci Amiloid A’nın düşük seviyelerde olması ile doğrulanmıştır.

Şekil 2: Rumen pH’ı 5,8’in altında olan süt ineklerinin yüzdesi üzerinde canlı maya takviyesinin etkisi (SARA riski) (P<0,05) (Perdomo ve diğerleri, 2020’den uyarlanmıştır; test edilen iki farklı doz arasında bir takviye rejiminin sonuçları)

ISI STRESİ ALTINDA YÜKSEK BESLEME VERİMLİLİĞİ VE 5:1 ORANINDA YATIRIM GETİRİSİ
Sonuç olarak, LEVICELL SC takviyesi ile süt katılarını bozmadan (seyreltme etkisi yok) süt performansı iyileştirildi:
• Yem verimliliği %7,6 artırıldı (+130g enerjisi düzeltilmiş süt/Kg DMI) (Şekil 3)
• Enerjisi düzeltilmiş süt, 2 kg inek/gün şeklinde iyileştirildi

Çalışmayı gerçekleştirenler, “yem verimliliğindeki iyileşmenin, muhtemelen canlı mayanın daha stabil bir rumen ortamını destekleyen rumen mikrobiyal metabolizması üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle, lif, protein ve organik maddenin daha iyi sindirilmesiyle ilişkili olduğunu” açıkladı. Buna göre; azaltılmış yeme hızı ve tüketilen DM ve NDF birimi başına artan çiğneme süresi ile beslenme davranışında meydana gelen değişikliklerin, azaltılmış asidoz ile optimize edilmiş sindirimi desteklemesi gerekir.

Şekil 3: Canlı maya takviyesinin süt ineğinin yem verimliliği üzerindeki etkisi (P<0,05) (QPerdomo ve diğerleri, 2020’den uyarlanmıştır, test edilen iki farklı doz arasında bir takviye rejiminin sonuçları)

Sonuç olarak, Florida Üniversitesi tarafından yapılan bu çalışma, zorlu koşullar altında rumene özgü canlı mayamızın rumen koşullarını ve beslenme davranışını iyileştirdiğini gösteren önceki denemeleri doğrulamaktadır (Bach ve diğerleri, 2007; DeVries ve Chevaux, 2014). Bilim adamları burada sadece performansa bakmadılar ve daha ileri gittiler; kan biyobelirteçlerine ve ruminal fermantasyon profillerine baktılar. Bu sonuçlar; S. cerevisiae CNCM I-1077’nin daha yüksek lif bozunması (toplam trakt NDF) yoluyla yem sindirilebilirliğini arttırdığını ve bunun da daha yüksek besin maddesi ve diyetten enerji çıkışı ile sonuçlandığını göstermektedir. Üreticiler için iki kat faydalıdır: SARA riskinin azalmasını ve artan süt verimi nedeniyle daha yüksek yatırım getirisi sağlamaktadır. 5:1’lik bir yatırım getirisi hesapladık ve bu strese özel dozajın zorlu zamanlarda kullanılmasını öneriyoruz.

Referanslar
Bach A., C. Iglesias, M. Devant and N. Ràfols. 2007. Daily rumen pH pattern of loose-housed dairy cattle as affected by feeding pattern and live yeast supplementation. J. Anim. Feed Sci. Technol. 136: 146-153
DeVries T. J. and Chevaux E.. 2014. Modification of the feeding behavior of dairy cows through live yeast supplementation. J. Dairy Sci. 97: 6499–6510
Fustini M., A. Palmonari, H. Durand, A. Formigoni and E. Grilli. 2013. Effect of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (LEVUCELL SC) on rumen pH and milk production during heat stress. J. Anim. Sci. 91 (S2)/J. Dairy Sci. 96 (S1)
Perdomo, M.C. et al. 2020. Effects of feeding live yeast at 2 dosages on performance and feeding behavior of dairy cows under heat stress. J. Dairy Sci., Vol. 103 (1) 325 – 339

Aurélien Piron Hakkında
Aurelien Piron, 12 yıldan beri Lallemand Animal Nutrition’da ruminant teknik müdürü olarak çalışmaktadır. Aurelien, ruminant hayvanların yem katkı maddeleri yelpazesi için teknik destekten sorumludur (çiftlik içi hizmetlerin uygulanması, saha satış görevlileri için eğitim, RandD programına katılım ve müşterilerle saha deneyimleri). Ayrıca Lallemand’da çeşitli pazarlama, teknik ve RandD projelerinde yer almaktadır.